Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066316
Spisová značka: 6K/8/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - BIOTEC, s. r. o., so sídlom Skuteckého 17, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45 387 818, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka  číslo: 24716/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a   konkurzné konanie voči dlžníkovi BIOTEC, s. r. o., so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45 387 818.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Ing. Matúš Škarbala, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1