Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066313
Spisová značka: 8K/65/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: MEGMEDIA a.s., so sídlom
Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790 288, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., sídlo
kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1581, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu,
takto
rozhodol
Súd ako príslušný orgán udeľuje správcovi: JUDr. Stanislav Demčák, LL.M., sídlo kancelárie: Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, zn. správcu: S 1581, záväzný pokyn na vylúčenie vecí :
- položka súpisu č. 12 - pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 2552/1, výmera 657 m2, kat. územie:
Prievidza, obec: Prievidza, štát: SR, LV č. 8759, spoluvlastnícky podiel 819/52838,
- položka súpisu č. 14 - byt, číslo bytu: 7, posch. 3, vchod: 47, podiel na spoločných častia< 819/52838, súpisné č.
30152, nachádzajúci sa v bytovom dome postavenom na pare. č. 2552 2552/2, kat. územie: Prievidza, obec:
Prievidza, štát: SR, L V č. 6302, spoluvlastnícky podiel 1/1,
zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu MEGMEDIA a.s., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava,  IČO: 35 790
288.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1