Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066312
Spisová značka: 6K/48/2011
Okresný súd  Bratislava I v  právnej veci  vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: X line, s. r. o., so sídlom
Novohradská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214, správcom ktorého je JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S277, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodol
I. Súd konkurz na majetok úpadcu: X line, s. r. o., so sídlom Novohradská
2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214, zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Súd  priznáva  správcovi:  JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S277, odmenu z výťažku zo speňaženia vo výške 84,- EUR.
Poučenie:
Proti výroku o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava I (§
102 ods. 4 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1