Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066311
Spisová značka: 33K/53/2022
Okresný súd  Bratislava I v  právnej veci navrhovateľa - dlžníka:  EXTAVMAT Plus  s. r. o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 063 372, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: EXTAVMAT Plus s. r. o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 063 372, predbežného správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1768.
II. Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od
ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45
dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1