Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066297
Spisová značka: 27K/46/2022
Okresný súd Bratislava I právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finance in, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08
Bratislava, IČO: 35 863 650, zastúpeného: FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MAX - LEAS, s.r.o., so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO:
35 684 577, zastúpeného: GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava,
IČO: 47 232 544, o vrátení zvyšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd vracia navrhovateľovi - veriteľovi ako zložiteľovi preddavku: : Finance in, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08
Bratislava, IČO: 35 863 650, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1.500 EUR, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 720/2022, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu,
a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 355 ods. 2 CSP v spojení s § 357 CSP).
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od jeho
doručenia, ktorá sa podáva na Okresný súd Bratislava I (§ 239 ods. 1 CSP v spojení s § 242 CSP).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ do
Okresný súd Bratislava I dňa 9.11.2022
Mgr. Linda Markušová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1