Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066296
Spisová značka: 27K/40/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Správa štátnych hmotných
rezerv Slovenskej republiky, so sídlom Pražská 29, Bratislava, IČO: 30 844 363, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Medika SK, a. s., so sídlom Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 839 881, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Medika SK, a. s., so sídlom Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 839 881,
predbežného správcu: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie: Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, značka správcu
S 322

Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1