Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286330
Spisová značka: 23CbR/23/2022
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 23CbR/23/2022-15 zo dňa 29.09.2022 zrušil obchodnú spoločnosť: Nábytok na mieru EmmA, spol. s r. o., so
sídlom: Pačérok 119, 946 03 Kolárovo, IČO: 52 115 577.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2022.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1