Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286328
Spisová značka: 29CbR/5/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: FARMEN, s.r.o., Nižná Myšľa
420, Nižná Myšľa 044 15,  IČO: 52 225 275, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 45644/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného mimosporového
poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť FARMEN, s.r.o., Nižná Myšľa 420, Nižná Myšľa 044 15,  IČO: 52 225
275, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45644/V bola uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/5/2022 - 26 zo dňa 26.7.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa
vykonateľným dňa 31.8.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1