Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286327
Spisová značka: 29CbR/2/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: LANCER spol. s r.o., Kysak 235,
Kysak 044 81,  IČO: 46 196 528, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
27818/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného mimosporového poriadku v
Obchodnom vestníku, že spoločnosť LANCER spol. s r.o., Kysak 235, Kysak 044 81,  IČO: 46 196 528, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27818/V bola uznesením Okresného súdu
Košice I, sp. zn. 29CbR/2/2022 - 14 zo dňa 26.7.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa
3.9.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1