Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286326
Spisová značka: 29CbR/15/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: TANULA s.r.o., Trieda KVP 1,
Košice - Sídlisko KVP 040 23,  IČO: 46 726 900, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 30098/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného
mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť TANULA s.r.o., Trieda KVP 1, Košice - Sídlisko KVP
040 23,  IČO: 46 726 900, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
30098/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/15/2022 - 10 zo dňa 28.7.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 3.9.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1