Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286324
Spisová značka: 29CbR/8/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: Wire Invest s.r.o., Alžbetina 27,
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01,  IČO: 51 106 710, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42303/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb.
Civilného mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť Wire Invest s.r.o., Alžbetina 27, Košice -
mestská časť Staré Mesto 040 01,  IČO: 51 106 710, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 42303/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/8/2022 - 18 zo dňa
15.8.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 20.9.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1