Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286323
Spisová značka: 29CbR/11/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: HAJDANY PLUS s.r.o., Južná
trieda 82, Košice 040 17,  IČO: 47 027 908, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 31750/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného mimosporového
poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť HAJDANY PLUS s.r.o., Južná trieda 82, Košice 040 17,  IČO: 47 027
908, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31750/V bola uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/11/2022 - 14 zo dňa 15.8.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa
vykonateľným dňa 20.9.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 9.11.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1