Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286321
Spisová značka: 29CbR/40/2021

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení
právnickej osoby: KOMENDÁT/KOMENDÁTOVÁ s.r.o., so sídlom 60, Čerhov 076 81, IČO: 48 162 621, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 37349/V, podľa ust. § 309g zákona č.
161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), v znení neskorších predpisov, zverejňuje Oznámenie
o predpoklade úpadku spoločnosti.

          Do 90 dní od zverejnenia Oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku  spoločnosť nevstúpila do
likvidácie. Podľa ust. § 309f C.m.p., ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia Oznámenia o zrušení spoločnosti v
Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie,  predpokladá sa, že je v úpadku.

         V zmysle ust. § 309g C.m.p., súd týmto zverejňuje Oznámenie o predpoklade úpadku a zároveň poučuje
veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením
spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný
návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov
alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z
obchodného registra.
Okresný súd Košice I dňa 28.10.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1