Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286317
Spisová značka: 29CbR/39/2021

          Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: KE EJFTADEJS s.r.o., so
sídlom Krivá 1055/7, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 50 562 134, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 47348/V, podľa ust. § 309g zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), v znení neskorších predpisov, zverejňuje Oznámenie o predpoklade
úpadku spoločnosti.

          Do 90 dní od zverejnenia Oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku  spoločnosť nevstúpila do
likvidácie. Podľa ust. § 309f C.m.p., ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia Oznámenia o zrušení spoločnosti v
Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie,  predpokladá sa, že je v úpadku.

         V zmysle ust. § 309g C.m.p., súd týmto zverejňuje Oznámenie o predpoklade úpadku a zároveň poučuje
veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením
spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný
návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov
alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z
obchodného registra.
Okresný súd Košice I dňa 28.10.2022
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1