Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286313
Spisová značka: 67Cbr/39/2021
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) Artifex, s.r.o., so sídlom Tulská 28, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 51 291 819, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke č.
33406/S, vedenej pod spisovou značkou 67Cbr/39/2021, zverejňuje oznámenie o zrušení obchodnej spoločnosti
(družstva) v zmysle ustanovenia § 309e Civilného mimosporového poriadku.

Ak obchodná spoločnosť (družstvo) do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa
na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1