Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286309
Spisová značka: 28Cbr/29/2021
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) PAUČIK, s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 65, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 047 627, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro,
vložke č. 7027/S, vedenej pod spisovou značkou 28Cbr/29/2021, zverejňuje oznámenie o zrušení obchodnej
spoločnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309e Civilného mimosporového poriadku.

Ak obchodná spoločnosť (družstvo) do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa
na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1