Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286304
Spisová značka: 67Cbr/20/2021
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) LKKH s.r.o., so sídlom 460, 965 01 Ladomerská Vieska,
IČO: 46 955 631, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke č. 23459/S,
vedenej pod spisovou značkou 67Cbr/20/2021, zverejňuje oznámenie o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) v
zmysle ustanovenia § 309e Civilného mimosporového poriadku.

Ak obchodná spoločnosť (družstvo) do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa
na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1