Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 15.11.2022
R286303
Spisová značka: 67Cbr/18/2021
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) Global Business Paradise s.r.o., so sídlom Horná 69/16,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 094 022, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v
oddiele Sro, vložke č. 35560/S, vedenej pod spisovou značkou 67Cbr/18/2021, zverejňuje oznámenie o zrušení
obchodnej spoločnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309e Civilného mimosporového poriadku.

Ak obchodná spoločnosť (družstvo) do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa
na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1