Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Upovedomenia exekútorov
X088131
Súdny exekútor: Mgr. Jozef Deák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Horná
Orientačné/súpisné číslo: 23
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktné údaje
Telefónne číslo: 048/471 73 73
E-mail: jozef.deak@ske.sk
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: CLEAN KA s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 47 345 501
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Gliarska
Orientačné/súpisné číslo: 524/1
Názov obce: Krupina
PSČ: 963 01
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 367EX 627/2019
Druh podania: Upovedomenie o zastavení exekúcie
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1