Obchodný vestník 219/2022 Oprava zverejnených údajov v Obchodnom
vestníku
Deň vydania: 15.11.2022
E000144
Povinná osoba:
Obchodné meno/Názov: Telovýchovná jednota Slovan Čeľadice
Bydlisko/Sídlo: Hlavná 299, 951 03 Čeľadice, SK
zverejňuje opravu údajov zverejnených:
Obchodný vestník č.: 97/2022
Deň jeho vydania: 20.05.2022
Typ podania: Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzických osôb a právnických osôb
Číslo zverejnenia: Š001386
Týkajúcich sa subjektu: Telovýchovná jednota Slovan Čeľadice
IČO / dátum narodenia subjektu: 31 875 548
Správne znenie údajov:

za rok:  2018

prijaté v roku: 2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1