Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002679
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Úsmev pre srdce
Sídlo: Vígľašská 3110/15, 851 07 Bratislava - Petržalka
IČO: 31 798 306
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
1109,69 Rehabilitácie, terapie, pobyty, rekondičné programy
a pod. pre ZŤP deti nehradené zdravotnou
poisťovňou
2 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
2972,76 Zdravotné a rehabilitačné pomôcky, cvičebné
prístroje, lieky, zdravá výživa a pod. na zlepšovanie
zdravotného stavu ZŤP detí nehradené zdravotnou
poisťovňou
3 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
1193,10 Ubytovacie služby a poplatky spojené s realizáciou
rehabilitácii, terapií a pod. nehradené ZP
Spolu: 5275,55
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)
1 Bankové služby 4,00
2 Notárske a právne služby 68,00
Spolu: 72,00
Spolu celkovo (EUR): 5347,55
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1