Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002677
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Lukáško Adamec o. z.
Sídlo: Garbiarska 50/51, 926 01 Sereď
IČO: 45 775 044
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
3038,12 Zdravotné a rehabilitačné pomôcky, cvičebné
prístroje, lieky, zdravá výživa a pod. na zlepšovanie
zdravotného stavu ZŤP detí nehradené zdravotnou
poisťovňou
2 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
5521,00 Rehabilitácie, terapie, pobyty, rekondičné programy
a pod. pre ZŤP deti nehradené zdravotnou
poisťovňou
3 a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb
14097,11 Zariadenia, prostriedky a potreby podporujúce
psychosomatický vývin detí so ZŤP, materiál a
pomôcky s cieľom zlepšovania zdravotného a
sociálneho stavu detí so ZŤP i podpora voľno-
časových aktivít
Spolu: 22656,23
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)
1 Bankové služby 9,00
2 Účtovné, ekonomické a poradenské služby 256,25
3 Notárske a právne služby 60,00
Spolu: 325,25
Spolu celkovo (EUR): 22981,48
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1