Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002676
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Poľovnícky spolok Lukavica-Sampor
Sídlo: Lipová  7, 962 31 Lukavica
IČO: 31 901 140
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2020
prijaté v roku: 2021
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
1850 výroba a montáž krmeľcov pre srnčiu zver
2 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
856 zakúpenie pre srnčiu a zajačiu zver /seno, senáž,
kamenná soľ, liečivá pre bažanta poľného,
granulované krmivo/
3 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
280 prečistenie vodného toku studničiek v revíry
4 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
695,65 vybudovanie elektro zábran ako prevencia proti
africkému moru ošípaných
Spolu: 3681,65
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1