Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002675
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Poľovnícky spolok Lukavica-Sampor
Sídlo: Lipová  7, 962 31 Lukavica
IČO: 31 901 140
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
1385,36 zakúpenie liečiv, kamenná soľa, seno pre srnčiu  a
zajačiu zver
2 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
896,47 zakúpenie jadrového krmiva /kukurica, pšenica,
ovos, jačmeň, repka/
3 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
1490 oprava a údržba poľovného zariadenia
4 g) ochrana a tvorba životného
prostredia
446,64 vyhotovenie násypca pre jadrové krmivo
Spolu: 4218,47
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1