Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002674
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Volejbal Tenis Club
Sídlo: Komenského  30, 902 01 Pezinok
IČO: 31 823 491
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2021
prijaté v roku: 2022
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 b) podpora a rozvoj športu 807,76 ZSE - energie
2 b) podpora a rozvoj športu 970,08 ZSE - energie
3 b) podpora a rozvoj športu 892,63 ZSE - energie
4 b) podpora a rozvoj športu 820,49 ZSE - energie
5 b) podpora a rozvoj športu 193,30 ZSE - energie
6 b) podpora a rozvoj športu 524,00 Slovenský plynárenský priemysel
7 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
8 b) podpora a rozvoj športu 950,00 Slovenský plynárenský priemysel
9 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
10 b) podpora a rozvoj športu 950,00 Slovenský plynárenský priemysel
11 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
12 b) podpora a rozvoj športu 950,00 Slovenský plynárenský priemysel
13 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
14 b) podpora a rozvoj športu 950,00 Slovenský plynárenský priemysel
15 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
16 b) podpora a rozvoj športu 950,00 Slovenský plynárenský priemysel
17 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
18 b) podpora a rozvoj športu 96,00 Slovenský plynárenský priemysel
19 b) podpora a rozvoj športu 150,00 Slovenský plynárenský priemysel
20 b) podpora a rozvoj športu 28,94 Bratislavská vodárenská spoločnosť
Spolu: 9809,20
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1