Obchodný vestník 219/2022 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 15.11.2022
Š002672
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Športový klub MEDVEDiCA
Sídlo: Lovinského  39, 811 04 Bratislava
IČO: 42 362 628
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijaté v roku: 2020
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 b) podpora a rozvoj športu 141 štartovacie čisla na cyklistické preteky
2 b) podpora a rozvoj športu 324 Tlačove materialy - plagáty, letáky
3 b) podpora a rozvoj športu 3840 Výroba športovo spoločenskej hry
4 b) podpora a rozvoj športu 2879 Výroba klubových tričiek
5 b) podpora a rozvoj športu 2172 Výroba MTB dresov
6 b) podpora a rozvoj športu 2800 Prenájom areálu na učely športového sústredenia
7 b) podpora a rozvoj športu 1600 Prenájom areálu na učely športového sústredenia
Spolu: 13756
výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:
Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)
1 Zabezpečenie a organizácia chodu športového klubu 1200
2 Marketingové služby, manažment športových akcií o 960
3 Mzdova Agenda 1216
Spolu: 3376
Spolu celkovo (EUR): 17132
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1