Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Upovedomenia exekútorov
X088129
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Lutter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Longobardská
Orientačné/súpisné číslo: 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 10
Kontaktné údaje
Telefónne číslo: 0917970444
E-mail: lutter.ivan@gmail.com
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Patrik Bednarič
IČO/Dátum narodenia: 17.03.1981
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Holíčska
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 02
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 296EX 18/19
Druh podania: Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie
V exekučnom konaní 296EX 18/19 proti povinnému V exekučnom konaní 296EX 18/19 proti povinnému Bednarič
Patrik, nar. 17.03.1981, Holíčska 6, Bratislava,  sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo
povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b
ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom
vestníku., nar. 17.03.1981, Holíčska 6, Bratislava,  sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu,
nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s
ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1