Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Upovedomenia exekútorov
X088128
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Lutter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Longobardská
Orientačné/súpisné číslo: 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 10
Kontaktné údaje
Telefónne číslo: 0917970444
E-mail: lutter.ivan@gmail.com
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Daniel Mihálik
IČO/Dátum narodenia: 27.12.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Bratislava-Dúbravka
PSČ: 841 01
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 296EX 376/22
Druh podania: Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie
V exekučnom konaní 296EX 376/22 proti povinnému Mihálik Daniel, nar. 27.12.1986, Bratislava-Dúbravka sa
súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie
do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému
upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku.

Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30
dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1