Obchodný vestník 219/2022 Exekúcie – súdni exekútori Deň vydania: 15.11.2022
Upovedomenia exekútorov
X088126
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Lutter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Longobardská
Orientačné/súpisné číslo: 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 10
Kontaktné údaje
Telefónne číslo: 0917970444
E-mail: lutter.ivan@gmail.com
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Miroslav Janíček
IČO/Dátum narodenia: 29.04.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mierová
Orientačné/súpisné číslo: 2073/114
Názov obce: Bratislava - Ružinov
PSČ: 821 02
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 296EX 233/19
Druh podania: Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie
V exekučnom konaní 296EX 233/19 proti povinnému Janíček Miroslav, nar. 29.04.1986, Mierová 2073/114,
Bratislava - Ružinov,  sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo povinnému doručiť
upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného
poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1