Obchodný vestník 219/2022 Oznámenia Deň vydania: 15.11.2022
Zníženie základného imania
O000684
Konateľ/Konatelia
Meno: Mgr. Jana Raganová
Bydlisko: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Spoločnosť
Obchodné meno: Slovenská zooveterinárna homeopatická  spoločnosť, s.r.o.
Sídlo: Gemerská cesta 14/29, 984 01 Lučenec
IČO: 36 017 230
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 4103/S
oznamuje (oznamujú) podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka, že na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia
z: 2. 9. 2022
sa znižuje základné imanie spoločnosti
z výšky: 33195 EUR
na výšku: 24896 EUR
a vyzýva (vyzývajú) veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky voči spoločnosti do 90 dní po
zverejnení tohto oznámenia na adrese
Obchodné meno: Slovenská zooveterinárna homeopatická spoločnosť, s.r.o.
Sídlo: Gemerská cesta 14/29, 984 01 Lučenec
Prvé zverejnenie oznámenia
Číslo Obchodného vestníka: 177/2022
Dátum vydania Obchodného vestníka: 14. 9. 2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1