Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurica Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Staškov  463, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2022 S1641
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/80/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Jurica, nar.: 19.04.1951, trvale bytom Staškov 463, 023 53 Staškov, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

Mgr. Štefan Krnáč, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1