Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Úzka 419 / 1, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1987
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Sídlo správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/103/2022 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/103/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu

SKP, k.s., so sídlom Mostná 13, 049 01 Nitra, IČO: 44 915 691 správca dlžníka: Monika Horváthová, bytom Úzka 419/1, 946 14 Zemianska Olča, Slovenská republika, dát. nar.: 24. 5. 1987 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,

k o n č í.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

SKP, k.s., správca Monika Horváthová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1