Obchodný vestník 204/2022 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 24.10.2022
G000054
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1