Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lokšíková Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lubeník 116, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1942
Obchodné meno správcu: insolva, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/25/2020 S1764
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 5OdK/25/2020
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka: Ružena Lokšíková, bytom Trosky 116, 049 18 Lubeník, dát. nar.: 13. 3. 1942 v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý. Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh

insolva, k.s., správca Ružena Lokšíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1