Obchodný vestník 187/2022 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 29.09.2022
G000050
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom finančných inštitúcií,
leasingových spoločností, národných podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných finančných
sprostredkovateľov, ktorí spĺňajú požadované kritériá EIB, resp. EIF.
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným
zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na
COVID-19 (poľnohospodárska prvovýroba) (schéma DM-13/2022)
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1