Obchodný vestník 219/2022 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2022
K066354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudý Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nitrianske Sučany 126, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu: Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/102/2022 S1706
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/102/2022
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Milan Chudý, nar. 01.12.1950, trvale bytom 972 21 Nitrianske Sučany 126 (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/102/2022, po preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR, zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty Dlžníka:

Nehnuteľnosti (pozemky) vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 4224; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 4.900,- EUR

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1  

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosť (pozemok) vedená Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidovaná na liste vlastníctva č. 4225; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 80/321856, súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (pozemku): 500,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania:  27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosť (pozemok) vedená Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 4226; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 5/321856, súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (pozemku): 2,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania:  27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti (pozemky) vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 4223; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 4.900,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosť (pozemok) vedená Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 5613; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 53/160928, súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (pozemku): 1,- EUR

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania:  27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 6062; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 53/160928, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 100,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 6942; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 50,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 7097; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 3468/3642498, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 900,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania:  27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Prievidza, obec Valaská Belá, katastrálne územie Valaská Belá, evidované na liste vlastníctva č. 7067; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 3468/3642498, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 1.500,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania:  27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosť (pozemok) vedená Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Trenčín, obec Dolná Poruba, katastrálne územie Dolná Poruba, evidované na liste vlastníctva č. 2873; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (pozemku): 1,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosť (pozemok) vedená Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Trenčín, obec Dolná Poruba, katastrálne územie Dolná Poruba, evidovaná na liste vlastníctva č. 2875; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (pozemku): 1,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti (pozemky) vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Trenčín, obec Dolná Poruba, katastrálne územie Dolná Poruba, evidované na liste vlastníctva č. 2876; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 20,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti (pozemky) vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Ilava, obec Zliechov, katastrálne územie Zliechov, evidované na liste vlastníctva č. 1764; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 1,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

Nehnuteľnosti (pozemky) vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, Okres Ilava, obec Zliechov, katastrálne územie Zliechov, evidované na liste vlastníctva č. 1765; spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 106/321856, celková súpisová hodnota spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam (pozemkom): 10,- EUR 

Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe záložnej zmluvy; v prvom poradí

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky, zápis v zozname pohľadávok: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 3650007 zo dňa 07.11.2005; 14.230,01 EUR; por. č. pohľadávky: 1/1    

Zabezpečený veriteľ zabezpečenej pohľadávky: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

deň a dôvod zapísania: 27.09.2022, majetok Dlžníka

 

V Bánovciach nad Bebravou, 11.11.2022

JUDr. Peter Zajac, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1