Obchodný vestník 141/2022 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 22.07.2022
G000038
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na
podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov
Európskej únie
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1