Obchodný vestník 108/2022 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 06.06.2022
G000030
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému minimálnej pomoci na podporu služieb v oblasti IT správy a podpory pre výkon
verejnej moci DM – 8/2022
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1