Obchodný vestník 244/2021 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 21.12.2021
G000107
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v znení dodatku č. 2
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1