Obchodný vestník 90/2021 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 12.05.2021
G000040
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 82715  Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1