Obchodný vestník 90/2021 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 12.05.2021
G000039
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Environmentálny fond
Sídlo: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na
modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie
energetickej efektívnosti
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1