Obchodný vestník 88/2021 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 10.05.2021
G000037
Poskytovateľ pomoci: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín pre tlač - SA.60697 (2020/N)
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1