Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Výmazy
R203064

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 47180/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: ARCOPP, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gombaiho 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 52 107 507
DEŇ ZÁPISU: 22.12.2018
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 22.12.2018, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31CbR/64/2019-35 zo dňa 28.09.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2020, bola zrušená obchodná spoločnosť ARCOPP s.r.o., bez likvidácie.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 47180/N sa  v y m a z u j e  dňom 27.11.2020 obchodná spoločnosť ARCOPP s.r.o.,  so sídlom Gombaiho 6, 945 01 Komárno,  IČO: 52 107 507.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1