Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Výmazy
R203066

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32607/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: STAV LES s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 460/108, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93
IČO: 35 742 674
DEŇ ZÁPISU: 02.03.1998
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 02.03.1998, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27CbR/5/2020-20 zo dňa 17.09.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2020, bola zrušená obchodná spoločnosť STAV LES, s.r.o., bez likvidácie.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 32607/N sa  v y m a z u j e  dňom 27.11.2020 obchodná spoločnosť STAV LES, s.r.o.,  so sídlom Topoľčianky, Lipová č. 460/108,  IČO: 35 742 674.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1