Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Výmazy
R203065

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26259/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Solar - bau s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 28, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 45 445 770
DEŇ ZÁPISU: 20.03.2010
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 20.03.2010, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32CbR/65/2019-46 zo dňa 09.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2020, bola zrušená obchodná spoločnosť Solar - bau  s.r.o., bez likvidácie.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 26259/N sa  v y m a z u j e  dňom 27.11.2020 obchodná spoločnosť Solar - bau s.r.o., t. č. bez sídla (predtým so sídlom Baštová 28,  945 01 Komárno), IČO: 45 445 770.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1