Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203071

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 51927/N  
OBCHODNÉ MENO: JK work, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. K. Marxa 3524/24, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01
IČO: 50 599 127
DEŇ ZÁPISU: 24.11.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
8. Počítačové služby
9. Čistiace a upratovacie služby
10. Vydavateľská činnosť
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Administratívne služby
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. Reklamné a marketingové služby
16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Prieskum trhu a verejnej mienky
19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
20. Prípravné práce k realizácii stavby
21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
23. Vykonávanie odborných činností vo výstavbe v odbore autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, g) vykonávanie stavebného dozoru a podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb. Dopravné stavby;
24. Vykonávanie odborných činností vo výstavbe v odbore autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre statiku stavieb podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu § 5 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na: a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb, b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb a v rozsahu § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej a) vypracúvanie odborných posudkov a odhadov, b) vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní;
25. Vykonávanie odborných činností vo výstavbe v odbore autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb a v rozsahu § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: vypracovanie odborných posudkov a odhadov; vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Juraj Krnáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mochovská ul. 2993/4, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05, Vznik funkcie: 22.02.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Juraj Krnáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. K. Marxa 3524/24, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 06.10.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1