Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203068

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3281/N  
OBCHODNÉ MENO: Carrier chladiaca technika Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 91, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 31 432 611
DEŇ ZÁPISU: 08.04.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. produkcia, skladovanie, transport, montáž, služby, obchod a odbyt so zariadeniami v oblasti chladiarenskej techniky, vrátane vykonávania s tým súvisiacich činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Tamás Zoltán Hajagos, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vízimenta utca 8, Názov obce: Budapest, PSČ: 1037, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 31.03.2017
Meno a priezvisko:  Alexander Reggio-Paquet, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Du Delta 11, Názov obce: Paríž, PSČ: 75009, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 31.03.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu samostatne. Pokiaľ má spoločnosť  viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ s jedným prokuristom. Spôsob podpisovania v mene spoločnosti je taký, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ  alebo konatelia svoj vlastnoručný podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Ľuboslav Choma, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ústecko-Orlická 2345/8, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 23.10.2012
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých prokuristov. Prokurista koná a podpisuje za Spoločnosť  vždy spoločne s jedným konateľom alebo ďalším prokuristom. Prokuristi podpisujú za Spoločnosť tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Carrier chladicí technika CZ  s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líbalova 2348/1, Názov obce: Praha 4, PSČ: 149 00, Štát: Česká republika, IČO: 16 188 012, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Notárska zápisnica N 3/93, Nz 3/93 zo dňa  21.1.1993 Stary spis: S.r.o.   8867  
2. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 05.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
3. Zmena zakladateľskej listiny dňa 6.6.2002 (zmena sídla z: Na Priehone 50, Nitra, Dolné Krškany, na: Dlhá 91, Nitra).  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1