Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Výmazy
R203166

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18427/P  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Solaris, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Požiarnicka 16, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 36 391 026
DEŇ ZÁPISU: 21.03.2000
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka P , Deň zápisu 21.03.2000, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 07.07.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1