Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Výmazy
R203163

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14816/P  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: DAJAKO, spol. s r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 2940/2, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 36 492 396
DEŇ ZÁPISU: 01.04.2004
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka P , Deň zápisu 01.04.2004, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 10.08.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Jaroslav Šimko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 2241/12, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 10.08.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 10.08.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1