Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Výmazy
R203165

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3372/P  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: ROSAN, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Egídia 95, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 31 735 495
DEŇ ZÁPISU: 22.10.1996
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka P , Deň zápisu 22.10.1996, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 27.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 14.11.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 27.11.2020
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1